Thông tin chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản

1. Chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản là gì?
2. Điều kiện tham gia chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản
3. Thời gian làm việc bao lâu?
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
5. Các ngành nghề tiếp nhận
6. Mức lương của chương trình kỹ năng đặc định bao nhiêu?
7. Chế độ đãi ngộ và quyền lợi
8. Phân biệt sự khác nhau giữa Visa kỹ năng đặc định loại 1 và loại 2
9. Cuộc sống của người lao động chương trình kỹ năng đặc định ở Nhật Bản

Đánh giá